Bureau du Québec à Shanghai

Opened in 1999, the Québec Government Office in Shanghai has been assigned the general responsibility of promoting Québec and coordinating institutional, economic, scientific, technological, educational and cultural relations.

Covered territories

Anhui, Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hong Kong, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Macao, Shanghai, Sichuan, Tibet, Yunnan and Zhejiang.

http://international.gouv.qc.ca/fr/shanghai